อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น