อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร์