อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น