อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น