อพ.สธ.ประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสมาขิกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย แพร่ น่าน