อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน