อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัด แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง เชียงใหม่