อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ร.ร.เถินวิทยา ร.ร.ห้างฉัตรวทยา ร.ร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม และ ร.ร.บ้านเทศบาล ๔ จ.ลำปาง