อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา อ.เชียงกลาง จ.น่าน