อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดสงขลส กลุ่ม ๑ และ กลุ่ม ๒