อพ.สธ.จัดประชุมแนวทางการรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นและประเทศ
ร่วมกับผู้บริหาร อบจ.จังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัด และประจวบคีรีขันธ์