อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี