อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์