อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดพัทลุง