อพ.สธ.ประชุมแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย
สมาชิกและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต