อพ.สธ.ประชุมหารือกำหนดการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัอปัตตานี
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด