อพ.สธ.เยี่ยมโรงเรียนสมาชิกพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดชุมพร กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒