อพ.สธ.เยี่ยมประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์