อพ.สธ.เยี่ยมประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์