อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแดง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี