อพ.สธ.เยี่ยมประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนปลัดมุม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์