อพ.สธ.เยี่ยมประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์