อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ.โกสุม จ.มหาสารคาม