อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา