อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  อ.เมือง จ.สุรินทร์