อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนประทายวิทยาคม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา