อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสิรินธรวิทยา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี