อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนหนองแปก อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี