อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อ.เมือง จ.สุรินทร์