-2-

 

 
         
 

       ชนิดป่าในหมู่เกาะช้าง

     

 

ป่าชายเลน

 

ป่าชายหาด

 

   

 

ป่าหญ้า

 

ป่าดิบเชิงผา

     

 

ป่าดิบแล้ง

 

          ป่าดิบชื้น