HOME  :  6

 
  ป่าไม้เมืองไทย  
 

          ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร มีสภาพอากาศร้อนชื้นและมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลให้ชนิดพันธุ์พืชพัฒนาขึ้นเป็นสังคมป่าขนาดใหญ่ที่เรียกรวมว่า ป่าเขตร้อนและยังสามารถแบ่งเป็นสังคมป่าชนิดย่อยลงมาได้ดังนี้

          1. สังคมป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) ป่าไม่ผลัดใบเป็นพืชที่ไม่ผลัดใบหมดทั้งต้น แต่จะให้ความเขียวชอุ่มอยู่เสมอโดยใบจะค่อยๆ ทยอยร่วงแล้วมีการผลิใบขึ้นทดแทนตลอดทั้งปีโดยแบ่งแยกออกเป็นย่อยๆ คือ
          - ป่าดิบชื้น (
Tropical Rain Forest of Moist Evergreen Forest) มีสภาพรกทึบ ต้นไม้เบียดเสียดกันอย่างหนาแน่น พื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี สามารถพบป่าดิบชื้นได้มากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย เช่น ต้นยางนา ยางยูง ตะเคียนทอง ฯลฯ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร รวามทั้งความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ด้วย
           - ป่าดิบแล้ง (
Dry Evergreen Forest) มีลักษณะป่าไม่ผลัดใบที่มีพันธุ์ไม้ผลัดใบขึ้นผสมอยู่  สภาพโดยรวมยังดูโปร่งใส ดินลึก สามารถกักเก็บน้ำได้ดีพอสมควร เพื่อให้ใบไม้เขียวสดอยู่ได้ตลอดฤดูแล้ง ในประเทศไทยมักผสมอยู่กับป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ ป่าดิบแล้งผืนใหญ่ที่พบในปัจจุบัน เช่น วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลานและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

          - ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest) จะพบในพื้นที่สูง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เมฆหมอกปกคลุมอยู่เสมอ จึงเรียกป่านี้ว่า "ป่าเมฆ" มีความเขียวชอุ่มตลอดปี ต้นไม้มีอยู่หนาทึบ  ภายในป่าร่มครึ้ม ได้รับแสงเพียงรำไร แม้จะเป็นช่วงเวลากลางวัน นับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย จึงกลายเป็นแหล่งรวมของนกอพยพในฤดูหนาวและสัตว์หายาก เช่น จิ้งจกน้ำ และหนูน้ำอ่างกา เป็นต้น
          - ป่าสนเขา (
Pine Forest of Coniferous Forest) พบบนยอดเขาที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและไม่ชื้นจัดจนเกินไป ป่าชนิดนี้เป็นหย่อมเล็กๆ สลับกับป่าดิบเขาและป่าดิบแล้ง ป่าสนเขามีไม้ใหญ่และไม้พุ่มกระจายอยู่ห่างๆ กัน เป็นโอกาสให้แสงตกถึงได้มาก  มีพืชตระกูลหญ้าปกคลุมอยู่ทั่วไป ป่าสนเขามีอยู่หลายแห่ง เช่น ป่าสนวัดจันทร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ภูกระดึงจังหวัดเลย เป็นต้น
                                                                                           ป่าดิบแล้ง        

   

อ่านต่อ         

ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าสนเขา